Eko-Efekt
DETEKTORY GAZU
MATERIAŁY FILTRACYJNE
MIERNIKI ZANIECZYSZCZEŃ

Detektory PID w pomiarach LZO w wodzie i glebie

Detektory fotojonizacyjne często wykorzystywane są do pomiarów stężeń Lotnych Związków Organicznych (LZO) w wodzie lub glebie. Przykładowo, częstymi użytkownikami detektorów PID są hydrolodzy i inżynierzy środowiskowi stosujący je do monitoringu rozpuszczalników chloropochodnych ( np. perchloroetylenu) oraz paliw (benzyna, olej napędowy) w glebie lub wodzie gruntowej podczas działań takich jak ekstrakcja oparów glebowych czy wykopaliska.
Detektory PID mogą być także wykorzystywane do monitorowania wycieków i gazów z oczyszczalni ścieków.
Chociaż PID-y nie mogą być wykorzystywane do bezpośrednich pomiarów z tych źródeł, mogą pośrednio mierzyć opary przez nie emitowane. W wyniku badań Hewitt i Lukas stwierdzili liniowy związek pomiędzy powierzchniową odpowiedzią PID a stężeniem w glebie benzenu, toluenu, ksylenów, dichloroethylenów, trichloroetylenu
i perchloroetylenu.

Pełną notę otrzymasz po wypełnieniu i przesłaniu formularza.

Przykładowe modele detektorów dla aplikacji:

MiniRAE Lite

MiniRAE 3000